Sir Michael Morpurgo and Vicki Berwick

Dydd Sul 18 Ebrill 5.00pm

The Mozart Question

Mae stori emosiynol Michael Morpurgo, The Mozart Question, wedi’i haddasu bellach ar gyfer y llwyfan gan y dramodydd gwobredig, Vicki Berwick. Ymunwch â ni am sgwrs nodweddol ar gyfer Gŵyl Geiriau Wrecsam rhwng Vicki a Michael, am yr addasiad ac am gefndir y nofel ei hun – hanes emosiynol am gyfrinachau a goroesi a blethir gyda’i gilydd gan rym cerddoriaeth. A gallai eu sgwrs hefyd grwydro ychydig i un neu ddwy o ddatgeliadau eraill. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i gyflwyno cwestiynau i Michael a Vicki maes o law, felly cadwch lygad ar agor am hynny!

Mwy am The Mozart Question: Pan gaiff Lesley ei anfon i Fenis i gyfweld y feiolinydd byd-enwog Paolo Levi ar ei ben-blwydd yn hanner cant, all hi ddim credu ei lwc. Dywedir wrthi y gall hi ofyn unrhyw beth o gwbl iddo – heb law am Gwestiwn Mozart. Ond Paolo ei hun sy’n penderfynu fod yr amser yn iawn i'r gwir gael ei ddweud. Ac felly fe gwawn hanes ei rieni mewn gwersyll-garchar Iddewig, wedi eu gorfodi i chwarae concerti feiolin Mozart ar gyfer y gelyn; sut maent yn gweld Iddewon eraill yn cael eu tywys i’w marwolaeth gan wybod eu bod yn chwarae i achub eu bywydau. Wrth i’r hanes gael ei adrodd, mae’r newyddiadurwr yn dechrau deall erchyllterau llawn y rhyfel – a sut y goroesodd un grŵp o gerddorion gan ddefnyddio’r unig arf oedd ganddynt.

Sunday 18 April 5.00pm

The Mozart Question

Michael Morpurgo's moving story, The Mozart Question, has now been adapted for the stage by award-winning playwright, Vicki Berwick. Join us for this exclusive Carnival of Words conversation between Vicki and Michael, about the adaptation and the background to the novel itself – a moving tale of secrets and survival bound together by the power of music. And maybe their conversation might just stray into one or two other revelations, as well. We'll be letting you know how to submit questions for Michael and Vicki in due course, so watch this space!

More about The Mozart Question: When Lesley is sent to Venice to interview world-renowned violinist Paolo Levi on his fiftieth birthday, she cannot believe her luck. She is told that she can ask him anything at all – except The Mozart Question. But it is Paolo himself who decides that the time has come for the truth to be told. And so follows the story of his parents in a Jewish concentration camp, forced to play Mozart violin concerti for the enemy; how they watched fellow Jews being led off to their deaths and knew that they were playing for their lives. As the story unfolds, the journalist begins to understand the full horror of war – and how one group of musicians survived using the only weapon they had.

 

Comments are closed.