Privacy and Cookie Policy

zPolisi Cwcis a Phreifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

Dyma hysbysiad preifatrwydd Gŵyl Geiriau Wrecsam. Yn y ddogfen hon mae'r geiriau "ni" ac "ein" yn cyfeirio at Ŵyl Geiriau Wrecsam.

 

Cyflwyniad

 1. Hysbysiad yw hwn i roi gwybod i chi am ein polisi sy’n ymwneud â’r holl wybodaeth rydym yn ei chofnodi amdanoch. Mae’n nodi’r amodau y byddwn yn glynu atynt wrth brosesu unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch, neu y byddwch yn ei rhoi i ni. Mae’n cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych chi (“gwybodaeth bersonol") a gwybodaeth na fyddai'n gwneud hynny. Yng nghyd-destun y gyfraith a’r hysbysiad hwn, mae “prosesu" yn golygu casglu, storio, trosglwyddo neu weithredu fel arall ar wybodaeth.
 2. Yn anffodus, os nad ydych yn fodlon gydag un neu fwy o’r pwyntiau isod, eich unig ddewis yw gadael ein gwefan ar unwaith.
 3. Rydym o ddifrif ynglŷn â gwarchod eich preifatrwydd a’ch cyfrinachedd. Rydym yn deall bod hawl gan bob ymwelydd â’n gwefan i wybod na fydd eu data personol yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben nad ydynt yn ei fwriadu, ac ni fydd trydydd parti yn cael gafael ar eu gwybodaeth yn ddamweiniol.
 4. Rydym yn ymrwymo i gadw cyfrinachedd yr holl wybodaeth fyddwch yn ei darparu i ni, ac yn gobeithio y byddwch yn ymateb i hynny yn yr un modd.
 5. Mae’n polisi yn cydymffurfio â chyfraith y DU o’i gweithredu felly, gan gynnwys yr hyn sy’n ofynnol gan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR).
 6. Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddweud wrthych am eich hawliau a’n rhwymedigaethau tuag atoch chi o safbwynt prosesu a rheoli eich data personol. Rydym yn gwneud hynny nawr, drwy ofyn i chi ddarllen yr wybodaeth a ddarperir yma HYPERLINK "http://www.knowyourprivacyrights.org/"
 7. Ar wahân i’r hyn a nodir isod, ni fyddwn yn rhannu, gwerthu na datgelu unrhyw wybodaeth a gasglwyd drwy ein gwefan i unrhyw drydydd parti.

Y seiliau y byddwn yn dibynnu arnynt i brosesu gwybodaeth amdanoch

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni bennu o dan ba un o’r chwe sail diffiniedig y byddwn yn prosesu amrywiol gategorïau o’ch gwybodaeth bersonol, a rhoi gwybod i chi am sail pob categori.

Os nad yw’r sail ar gyfer prosesu eich data personol yn berthnasol bellach yna byddwn yn stopio prosesu eich data ar unwaith.

Os yw’r sail yn newid yna os bydd yn ofynnol o dan y gyfraith byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newid ac o unrhyw sail newydd yr ydym wedi ei ddefnyddio i benderfynu y gallwn barhau i brosesu’ch gwybodaeth.

 1. Gwybodaeth rydym yn ei phrosesu gan fod gennym rwymedigaethau cytundebol â chi

Pan fyddwch yn creu cyfrif ar ein gwefan, yn prynu cynnyrch neu wasanaeth gennym ni, neu yn cytuno mewn ffordd arall i'n telerau ac amodau, ffurfir contract rhyngom.

Er mwyn cyflawni’n rhwymedigaethau o dan y contract hwnnw rhaid i ni brosesu’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni. Gall peth o’r wybodaeth hon fod yn wybodaeth bersonol.

Gallwn ei defnyddio er mwyn:

  1. 1. Gwirio pwy ydych chi at bwrpas diogelwch
  2. 2 Gwerthu cynnych i chi
  3. 3 Darparu ein gwasanaethau i chi
  4. 4 Rhoi awgrymiadau a chyngor i chi ar gynnyrch, gwasanaethau a sut i ddefnyddio ein gwefan i’r eithaf

Rydym yn prosesu’r wybodaeth hon ar y sail bod contract rhyngom, neu eich bod wedi gwneud cais i ni ddefnyddio’r wybodaeth cyn gallwn ymrwymo i gontract cyfreithiol.

Yn ogystal, mae'n bosib y byddwn yn cydgrynhoi’r wybodaeth hon yn gyffredinol gan ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth ddosbarth, er enghraifft er mwyn monitro ein perfformiad o safbwynt gwasanaeth penodol rydym yn ei ddarparu. Os byddwn yn ei defnyddio at y pwrpas hwn, ni fydd modd eich adnabod fel unigolyn.

Byddwn yn parhau i brosesu'r wybodaeth hon hyd nes y bydd y contract rhyngom yn dod i ben neu yn cael ei ddiweddu gan un o'r ddau barti o dan delerau'r contract.

  1. Gwybodaeth rydym yn ei phrosesu gyda’ch caniatâd

Drwy weithredoedd penodol pan nad oes perthynas gontractiol rhyngom fel arall, er enghraifft pan fyddwch yn pori drwy'n gwefan neu'n gofyn i ni am fwy o wybodaeth am ein busnes, ein cynnyrch a’n gwasanaethau, rydych yn rhoi eich caniatâd i ni brosesu gwybodaeth a all fod yn wybodaeth bersonol.

Ble bynnag bo’n bosib, ein nod yw cael eich caniatâd penodol i brosesu’r wybodaeth hon, er enghraifft drwy ofyn i chi gytuno â’n defnydd o gwcis.

Weithiau gallech roi eich caniatâd yn oblygedig i ni, er enghraifft pan fyddwch yn anfon neges e-bost y byddai’n rhesymol i chi ddisgwyl i ni ymateb iddi.

Ar wahân i lle rydych wedi caniatáu i ni ddefnyddio eich gwybodaeth at ddiben penodol, ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth mewn unrhyw ffordd sy’n golygu y gallech gael eich adnabod. Mae'n bosib y byddwn yn cydgrynhoi’r wybodaeth hon yn gyffredinol gan ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth ddosbarth, er enghraifft er mwyn monitro ein perfformiad o safbwynt tudalen benodol ar ein gwefan.

Os ydych wedi rhoi caniatâd penodol i wneud hynny, o dro i dro mae'n bosib y byddwn yn anfon eich enw a'ch gwybodaeth gyswllt i bartneriaid penodol yr ydym yn eu hystyried yn rai allai ddarparu gwasanaethau neu wasanaethau y byddech o'r farn eu bod yn ddefnyddiol.

Byddwn yn parhau i brosesu eich gwybodaeth ar y sail hon tan i chi dynnu eich caniatâd yn ôl neu y gellir tybio yn rhesymol nad yw'ch caniatâd yn bodoli bellach.

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd drwy roi gwybod i ni wrexcarnival@gmail.com. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hynny, mae’n bosib na fyddwch yn gallu defnyddio’n gwefan na’n gwasanaethau wedyn.

  1. Gwybodaeth rydym yn ei phrosesu ar bwrpas buddiant cyfreithiol

Mae’n bosib y byddwn yn prosesu gwybodaeth ar y sail bod buddiant cyfreithiol, un ai i chi neu i ni, o wneud hynny.

Pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth ar y sail hon, byddwn yn gwneud hynny ar ôl ystyried y canlynol yn ofalus:

 •  
 • A ellid cyflawni’r un amcan drwy ddulliau eraill
 • A allai prosesu (neu beidio prosesu) achosi niwed i chi
 • A allech ddisgwyl i ni brosesu eich data, ac a fyddech felly yn ei ystyried yn rhesymol i wneud hynny

Er enghraifft, mae'n bosib y byddwn yn prosesu eich data ar y sail hon at ddibenion:

 •  
 • Cadw cofnodion er mwyn gweinyddu Gŵyl Geiriau Wrecsam yn y dull angenrheidiol a chywir
 • Ymateb i ohebiaeth wirfoddol gennych chi yr ydym yn credu y byddech yn disgwyl ymateb iddo
 • Gwarchod a datgan hawliau cyfreithiol unrhyw barti
 • Yswirio yn erbyn neu gael gwybodaeth broffesiynol sydd ei angen er mwyn rheoli risg yn ymwneud â Gŵyl Geiriau Wrecsam
 • Gwarchod eich buddiannau os ydym yn credu bod gennym ddyletswydd i wneud hynny
 • Gwybodaeth rydym yn ei phrosesu gan fod gennym rwymedigaethau cyfreithiol â chi

Rydym yn ddarostyngedig i’r gyfraith fel pawb arall. Weithiau, rhaid i ni brosesu eich gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth statudol.

Er enghraifft, efallai y bydd yn ofynnol i ni roi gwybodaeth i awdurdodau cyfreithiol os ydynt yn gofyn am hynny neu os oes awdurdodiad priodol ganddynt fel gwarant chwilio neu orchymyn llys.

Gall hyn gynnwys eich gwybodaeth bersonol.

Defnydd penodol o wybodaeth rydych yn ei darparu i ni

  1. Gwybodaeth a ddarperir ar y ddealltwriaeth y bydd yn cael ei rhannu gyda thrydydd parti

Mae’n gwefan yn eich caniatáu i bostio gwybodaeth y gellir ei darllen, ei chopïo, ei lawrlwytho, neu ei defnyddio gan bobl eraill.

Er enghraifft:

  1. 1 Postio neges ar ein fforwm
  2. 2 tagio delwedd
  3. 3 clicio ar eicon ger neges ymwelydd arall i gyfleu eich bod yn cytuno, yn anghytuno, neu’n diolch

Wrth bostio gwybodaeth bersonol, dylech fodloni eich hun o safbwynt lefel preifatrwydd pawb a allai ei defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio’r wybodaeth hon yn benodol ar wahân i ganiatáu iddi gael ei arddangos neu ei rhannu.

Rydym yn ei storio, ac yn cadw’r hawl i’w defnyddio yn y dyfodol mewn unrhyw fodd y byddwn yn ei benderfynu.

Unwaith y bydd eich gwybodaeth yn y parth cyhoeddus, does dim rheolaeth gennym ni dros beth allai trydydd parti unigol ei wneud â'r wybodaeth. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros eu gweithredoedd ar unrhyw adeg.

Os yw eich cais yn rhesymol ac nad oes sail gyfreithiol i ni ei chadw, yna yn ôl ein disgresiwn ni, mae'n bosib y byddwn yn cytuno i’ch cais i ddileu gwybodaeth bersonol yr ydych wedi ei phostio. Gallwch wneud cais drwy gysylltu â ni wrexcarnvial@gmail.com

  1. Cwynion am gynnwys ar ein gwefan

Cyfrwng cyhoeddi yw’n gwefan. Gall unrhyw un gofrestru ac yna gyhoeddi gwybodaeth am ei hun, neu unigolyn arall.

Nid ydym yn cymedroli nac yn rheoli beth sy’n cael ei bostio.

NEU

Rydym yn ceisio cymedroli cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ond ni allwn bob amser wneud hyn cyn gynted ag y mae’r cynnwys wedi ei gyhoeddi.

Os byddwch yn cwyno am unrhyw gynnwys ar ein gwefan, byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn.

Os ydym yn teimlo fod cyfiawnhad dros y gwyn neu os ydym yn credu bod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni, byddwn yn gwaredu’r cynnwys tra byddwn yn ymchwilio.

Mae rhyddid i lefaru yn hawl sylfaenol, felly rhaid i ni benderfynu hawl pwy fydd yn cael ei rwystro; eich hawl chi, neu hawl y person wnaeth bostio'r cynnwys wnaeth eich tramgwyddo.

Os byddwn yn credu bod eich cwyn yn flinderus neu’n ddi-sail, ni fyddwn yn cyfathrebu â chi amdani.

  1. Gwybodaeth yn ymwneud â’ch dull talu

Ni fydd gwybodaeth talu fyth yn cael ei chymryd gennym ni na’i throsglwyddo i ni drwy’n gwefan nac fel arall. Nid oes gan ein gweithwyr na’n contractwyr unrhyw fynediad at y wybodaeth.

Ar bwynt talu, cewch eich holi i dalu drwy BACS neu cewch eich trosglwyddo i dudalen ddiogel ar wefan PayPal.

  1. Gwybodaeth am eich debyd uniongyrchol

Pan fyddwch yn cytuno i wneud trefniant debyd uniongyrchol, rydych yn rhoi cyfarwyddyd i’ch banc drosglwyddo arian i’n banc ni [enw'r banc]. Nid ydym yn derbyn eich manylion bancio nac yn cadw copi.

  1. Anfon neges

Pan fyddwch yn cysylltu â ni ar y ffôn, drwy'r wefan, neu drwy e-bost, byddwn yn casglu'r data rydych wedi ei roi i ni er mwyn i ni ateb gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Byddwn yn cadw eich cais a’n hymateb er mwyn cynyddu effeithlonrwydd Gŵyl Geiriau Wrecsam.

Rydym yn cadw gwybodaeth adnabyddadwy amdanoch gyda’ch neges, fel eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn gallu olrhain ein dull o gyfathrebu gyda chi er mwyn darparu gwasanaeth o safon uchel i chi.

  1. Cwyno

Pan fyddwn yn derbyn cwyn, byddwn yn cofnodi'r holl wybodaeth rydych wedi ei rhoi i ni.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno i ddatrys eich cwyn.

Os bydd angen i ni, yn rhesymol o ganlyniad i’ch cwyn, gysylltu ag unigolyn arall, mae’n bosib y byddwn yn penderfynu datgelu peth o'r wybodaeth o'ch cwyn wrth yr unigolyn hwnnw. Rydym yn gwneud hyn mor anaml â phosib, ond mater at ein disgresiwn ni yn unig yw a fyddwn yn rhoi gwybodaeth, ac os byddwn, pa wybodaeth fydd honno.

Mae’n bosib y byddwn hefyd yn crynhoi ystadegau yn dangos gwybodaeth a gafwyd o’r ffynhonnell hon er mwyn asesu lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ond nid mewn modd y gellid eich adnabod chi nac unrhyw unigolyn arall.

  1. Gwybodaeth gyswllt a phartneriaid busnes

Mae’n bosib y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni cyswllt ar rai tudalennau. Yn gyffredinol caiff y rhain eu gweini drwy’n partneriaid hysbysebu fel Amazon Affiliates neu rydym ni’n eu gweini drwy’n dulliau ein hunain.

Mae’n bosib y bydd dolenni cyswllt y gellir clicio arnynt yn cael eu harddangos fel URL gwefan fel hyn; www.amazon.co.uk neu fel dolen destun â theitl, fel teitl llyfr.

Gallai clicio ar unrhyw ddolenni cyswllt olrhain eich gweithredoedd drwy ddefnyddio cwci sydd wedi ei arbed ar eich dyfais. Gallwch ddarllen mwy am gwcis ar y wefan hon isod. Fel arfer cofnodir eich gweithredoedd fel atgyfeiriad oddi ar ein gwefan ni gan y cwci hwn. Fel arfer rydym yn cael comisiwn bach iawn am werthiant eitem, heb unrhyw gost i chi, os byddwch yn prynu rhywbeth oddi ar ein gwefan ai peidio.

Os oes gennych unrhyw bryderon am hyn rydym yn awgrymu nad ydych yn clicio ar unrhyw ddolenni cyswllt sydd ar ein gwefan.

Defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu drwy systemau awtomatig pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan

  1. Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sydd yn cael eu lleoli ar yriant caled eich cyfrifiadur gan eich porwr gwe pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw wefan. Maent yn caniatáu gwybodaeth a gesglir ar un wefan i gael ei storio tan fydd ei hangen ar un arall, gan alluogi gwefan i roi profiad personol i chi a rhoi ystadegau i berchennog y wefan am sut rydych yn ei defnyddio fel y gellir ei gwella. 

Mae’n bosib y bydd rhai cwcis yn para am gyfnod penodol o amser, fel un diwrnod, neu hyd nes y byddwch wedi cau eich porwr. Mae eraill yn para am gyfnod amhenodol.

Gall gwybodaeth a ddarperir gan gwcis ein helpu i ddadansoddi proffil ein hymwelwyr, sydd o gymorth i roi profiad defnyddiwr gwell i chi.

Dim ond er mwyn ein cynorthwyo i wella'n gwefan yn barhaol a chynnal profiad pori da ar gyfer ein hymwelwyr y byddwn yn defnyddio cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis perfformiad sy’n ein galluogi i gyfri ymweliadau a ffynonellau traffig fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein safle. Maent yn ein helpu i wybod pa dudalennau yw'r mwyaf a'r lleiaf poblogaidd a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch y safle.

Cydgrynhoir yr holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis ac felly mae’n ddienw.

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i grynhoi ystadegau ymwelwyr, fel faint o bobl sydd wedi ymweld â'n gwefan, pa fath o dechnoleg neu ddyfais maent yn ei ddefnyddio, sydd o gymorth i ni nodi pryd nad yw'n gwefan yn gweithio fel y dylai ar unrhyw ddyfais), faint o amser mae ymwelwyr yn ei dreulio ar ein gwefan a pha dudalennau maent yn ymweld â nhw.

Mae amrywiol gwcis hefyd yn gysylltiedig â sianeli cyfryngau cymdeithasol sy’n eich galluogi i rannu cynnwys gyda'ch cysylltiadau.

Cwcis Trydydd Parti ar ein tudalennau

Nodwch y gallech sylwi ar rai cwcis nad ydynt yn gysylltiedig â ni wrth i chi ymweld â'n gwefan. Pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys wedi’i fewnblannu, er enghraifft YouTube, mae’n bosib y bydd cwcis o'r gwefannau hyn yn cael eu cyflwyno i chi. Nid ydym yn rheoli’r broses o ledaenu’r cwcis hyn. Gwiriwch y wefan trydydd parti am fwy o wybodaeth am y rhain.

Dylai’ch porwr gwe eich galluogi i ddileu unrhyw rai o'ch dewis. Dylai hefyd ganiatáu i chi atal neu gyfyngu ar eu defnydd.

Mae’n gwefan ni yn defnyddio cwcis. Cânt eu lleoli gan feddalwedd sy’n gweithredu ar ein gweinyddwyr, a gan feddalwedd a reolir gan unrhyw drydydd parti yr ydym yn defnyddio eu gwasanaethau.

Rydym yn defnyddio cwcis yn y ffyrdd canlynol:

  1. 1 i olrhain sut rydych yn defnyddio’n gwefan
  2. 2 i gofnodi a ydych wedi gweld negeseuon penodol rydym yn eu harddangos ar ein gwefan
  3. 3 i’ch cadw wedi mewngofnodi i’n safle
  4. 4 i gofnodi’ch atebion i arolygon a holiaduron ar ein safle pan fyddwch yn eu cwblhau
  5. 5 i gofnodi llinyn sgwrs yn ystod sgwrs fyw gyda'n tîm cymorth

Sut i ddileu neu reoli cwcis

Ni fydd y safle yn defnyddio cwcis i ddefnyddio gwybodaeth adnabyddadwy personol amdanoch. Fodd bynnag, os hoffech gyfyngu ar, neu atal cwcis sydd wedi eu gosod gan y wefan hon neu unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy'r gosodiadau ar eich porwr. Gallwch ddarganfod mwy am wneud hyn drwy ddarllen www.youronlinechoicers.eu a http://allaboutcookies.org/manage-cookies/

  1. Dangosyddion personol o’ch gweithgarwch pori

Cofnodir ceisiadau gan eich porwr gwe i’n gweinydd ar gyfer tudalennau gwe a chynnwys arall ar ein gwefan. Nid ydym yn cofnodi yn bersonol, ond mae gweinyddion y wefan (Siteground.co.uk) a Google Analytics yn cofnodi gwybodaeth fel eich lleoliad daearyddol, eich darparwr gwasanaethau rhyngrwyd a’ch cyfeiriad IP. Mae’n bosib y bydd hefyd yn cofnodi gwybodaeth am y feddalwedd rydych yn ei ddefnyddio i bori’n gwefan, fel y math o gyfrifiadur neu ddyfais, a chydraniad sgrin.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon yn ei grynswth er mwyn asesu poblogrwydd y tudalennau gwe ar ein gwefan a sut rydym yn perfformio o safbwynt darparu cynnwys i chi.

Os ydym yn gwybod amdanoch o ymweliadau blaenorol o’i gyfuno â gwybodaeth arall, gallai’r data o bosib gael ei ddefnyddio i’ch adnabod yn bersonol, hyd yn oed os nad ydych wedi mewngofnodi i'n gwefan.

Datgelu a rhannu eich gwybodaeth

  1. Gwybodaeth rydym yn ei chael gan drydydd parti

Er nad ydym yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti (ac eithrio fel y nodir yn yr hysbysiad hwn), byddwn weithiau yn derbyn data sydd wedi ei wneud yn anuniongyrchol o'ch gwybodaeth bersonol gan unrhyw drydydd parti yr ydym yn defnyddio ei wasanaethau.

Er enghraifft:

Mailchimp.com

Book Funnel

  1. Hysbysebu trydydd parti ar ein gwefan

Nid ydym yn caniatáu unrhyw drydydd parti i hysbysebu ar ein gwefan.

  1. Mae'n bosib y bydd data yn cael ei brosesu y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd

Caiff ein gwefannau eu gwesteio yn y DU.

Mae’n bosib y byddwn hefyd yn defnyddio gwasanaethau wedi eu hallanoli mewn gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd o dro i dro mewn agweddau eraill o’n busnes.

Felly gallai data a gafwyd y tu mewn i'r DU neu unrhyw wlad arall gael ei brosesu y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Er enghraifft, mae peth o feddalwedd ein gwefan wedi ei datblygu yn Unol Daleithiau America neu Awstralia.

Er enghraifft:

Mailchimp.com

Book Funnel

Rydym yn sicrhau bod yr holl wasanaethau rydym yn eu defnyddio yn cydymffurfio â GDPR.

Mynediad at eich gwybodaeth eich hun

  1. Mynediad at eich gwybodaeth bersonol
  2. 1 Er mwyn cael copi o unrhyw wybodaeth nad yw’n cael ei darparu ar ein gwefan, gallwch anfon cais atom wrexcarnival@gmail.com
  3. 2 Ar ôl derbyn y cais, byddwn yn dweud wrthych pryd rydym yn disgwyl darparu'r wybodaeth i chi, ac a oes angen unrhyw ffi arnom am ei ddarparu.
  4. E. Gwaredu eich gwybodaeth

Os hoffech i ni waredu gwybodaeth adnabyddadwy bersonol oddi ar ein gwefan, gallwch gysylltu â ni atwrexcarnival@gmail.com

Gall hyn gyfyngu'r gwasanaeth y gallwn ei ddarparu i chi. Ni chaiff gwybodaeth Dan Gontract a Thrafodion Ariannol eu dileu gan eu bod yn angenrheidiol o dan gyfraith y DU ar gyfer archwilio a chyfrifo.

  1. Gwirio eich gwybodaeth

Pan fyddwn yn derbyn unrhyw gais i gael mynediad at, i olygu neu i ddileu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, yn gyntaf byddwn yn cymryd camau rhesymol i wirio eich hunaniaeth cyn rhoi mynediad i chi neu weithredu fel arall. Mae hyn yn bwysig er mwyn diogelu eich gwybodaeth.

Materion eraill

  1. Plant yn defnyddio’r safle
  2. 1 Os ydych o dan 18 oed, cewch ddefnyddio’n gwefan gyda chaniatâd rhiant neu warcheidwad.
  3. Amgryptiad data a anfonwyd rhyngom

Rydym yn defnyddio Tystysgrifau Haenen Socedi Diogel (SSL) i wirio ein hunaniaeth i’ch porwr ac i amgryptio unrhyw ddata rydych yn ei roi i ni. 

Pan fydd gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo rhyngom, gallwch wirio bod hynny yn cael ei wneud gan ddefnyddio SSL drwy edrych am symbol clo wedi'i gau neu nod ymddiriedaeth ym mar URL eich porwr neu eich bar offer.

  1. Sut gallwch gwyno
  2. 1. Os nad ydych yn hapus gyda'n polisi preifatrwydd neu os oes gennych gwyn dylech roi gwybod i ni drwy e-bost. Ein cyfeiriad e-bost yw wrexcarnival@gmail.com
  3. 2. Os nad yw anghydfod yn cael ei ddatrys yna gobeithiwn y gwnewch gytuno i’w ddatrys drwy ymgysylltu â ni yn ddidwyll mewn proses o gyfryngu neu gymrodeddu.
  4. 3 Os ydych yn anfodlon mewn unrhyw ffordd am sut rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir gwneud hyn yma: https://ico.org.uk/concerns/
  5. Cyfnod cadw data personol

Oni nodir yn wahanol yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, dim ond am y cyfnod sy’n ofynnol i ni y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol.

  1. 1 i ddarparu'r gwasanaethau rydych wedi holi amdanynt i chi;
  2. 2 i gydymffurfio gyda chyfreithiau eraill, gan gynnwys am y cyfnod sy'n ofynnol yn ôl ein hawdurdodau trethi;
  3. 3 i gefnogi hawliad neu amddiffyniad mewn llys
  4. 4 Ar gyfer archwiliad ariannol
  5. Cydymffurfio gyda’r gyfraith

Mae’n polisi preifatrwydd wedi ei gynhyrchu er mwyn cydymffurfio gyda chyfraith pob gwlad neu awdurdodaeth gyfreithiol yr ydym am wneud busnes ynddi. Os nad ydych yn credu ei fod yn bodloni cyfraith eich awdurdodaeth, hoffem glywed gennych.

Fodd bynnag, yn y pen draw, eich dewis chi yw a ddylech ddefnyddio ein gwefan ai peidio.

  1. Adolygu’r polisi preifatrwydd hwn

Mae’n bosib y byddwn yn diweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn o dro i dro pan fydd hynny'n angenrheidiol. Mae’r telerau sy’n berthnasol i chi wedi eu postio yma ar ein gwefan ar y diwrnod yr ydych yn defnyddio’n gwefan. Rydym yn eich cynghori i argraffu copi ar gyfer eich cofnodion.

Os oes gennych gwestiwn am ein polisi preifatrwydd, anfonwch e-bost at wrexcarnival@gmail.com

 

 

Privacy Notice

 

This is the privacy notice of Wrexham Carnival of Words In this document, "we", "our", or "us" refer to Wrexham Carnival of Words.

 

Introduction

 1. 1. This is a notice to inform you of our policy about all information that we record about you. It sets out the conditions under which we may process any information that we collect from you, or that you provide to us. It covers information that could identify you (“personal information”) and information that could not. In the context of the law and this notice, “process” means collect, store, transfer, use or otherwise act on information.
 2. 2. We regret that if there are one or more points below with which you are not happy, your only recourse is to leave our website immediately.
 3. 3. We take seriously the protection of your privacy and confidentiality. We understand that all visitors to our website are entitled to know that their personal data will not be used for any purpose unintended by them, and will not accidentally fall into the hands of a third party.
 4. 4. We undertake to preserve the confidentiality of all information you provide to us, and hope that you reciprocate.
 5. 5. Our policy complies with UK law accordingly implemented, including that required by the EU General Data Protection Regulation (GDPR).
 6. 6. The law requires us to tell you about your rights and our obligations to you in regards to the processing and control of your personal data. We do this now, by requesting that you read the information provided at www.knowyourprivacyrights.org
 7. 7. Except as set out below, we do not share, or sell, or disclose to a third party, any information collected through our website.

The bases on which we process information about you

The law requires us to determine under which of six defined bases we process different categories of your personal information, and to notify you of the basis for each category.

If a basis on which we process your personal information is no longer relevant then we shall immediately stop processing your data.

If the basis changes then if required by law we shall notify you of the change and of any new basis under which we have determined that we can continue to process your information.

 1. 1. Information we process because we have a contractual obligation with you

When you create an account on our website, buy a product or service from us, or otherwise agree to our terms and conditions, a contract is formed between you and us.

In order to carry out our obligations under that contract we must process the information you give us. Some of this information may be personal information.

We may use it in order to:

  1. 1.1. verify your identity for security purposes
  2. 1.2. sell products to you
  3. 1.3. provide you with our services
  4. 1.4. provide you with suggestions and advice on products, services and how to obtain the most from using our website

We process this information on the basis there is a contract between us, or that you have requested we use the information before we enter into a legal contract.

Additionally, we may aggregate this information in a general way and use it to provide class information, for example to monitor our performance with respect to a particular service we provide. If we use it for this purpose, you as an individual will not be personally identifiable.

We shall continue to process this information until the contract between us ends or is terminated by either party under the terms of the contract.

  1. 2. Information we process with your consent

Through certain actions when otherwise there is no contractual relationship between us, such as when you browse our website or ask us to provide you more information about our business, our products and services, you provide your consent to us to process information that may be personal information.

Wherever possible, we aim to obtain your explicit consent to process this information, for example, by asking you to agree to our use of cookies.

Sometimes you might give your consent implicitly, such as when you send us a message by e-mail to which you would reasonably expect us to reply.

Except where you have consented to our use of your information for a specific purpose, we do not use your information in any way that would identify you personally. We may aggregate it in a general way and use it to provide class information, for example to monitor the performance of a particular page on our website.

If you have given us explicit permission to do so, we may from time to time pass your name and contact information to selected associates whom we consider may provide services or products you would find useful.

We continue to process your information on this basis until you withdraw your consent or it can be reasonably assumed that your consent no longer exists.

You may withdraw your consent at any time by instructing us wrexcarnival@gmail.com. However, if you do so, you may not be able to use our website or our services further.

  1. 3. Information we process for the purposes of legitimate interests

We may process information on the basis there is a legitimate interest, either to you or to us, of doing so.

Where we process your information on this basis, we do after having given careful consideration to:

  • • whether the same objective could be achieved through other means
  • • whether processing (or not processing) might cause you harm
  • • whether you would expect us to process your data, and whether you would, in the round, consider it reasonable to do so

For example, we may process your data on this basis for the purposes of:

  • • record-keeping for the proper and necessary administration of ourWrexham Carnival of Words
  • • responding to unsolicited communication from you to which we believe you would expect a response
  • • protecting and asserting the legal rights of any party
  • • insuring against or obtaining professional advice that is required to manageWrexham Carnival of Words risk
  • • protecting your interests where we believe we have a duty to do so
  • 4. Information we process because we have a legal obligation

We are subject to the law like everyone else. Sometimes, we must process your information in order to comply with a statutory obligation.

For example, we may be required to give information to legal authorities if they so request or if they have the proper authorisation such as a search warrant or court order.

This may include your personal information.

Specific uses of information you provide to us

  1. 5. Information provided on the understanding that it will be shared with a third party

Our website allows you to post information with a view to that information being read, copied, downloaded, or used by other people.

Examples include:

  1. 5.1. posting a message our forum
  2. 5.2. tagging an image
  3. 5.3. clicking on an icon next to another visitor’s message to convey your agreement, disagreement or thanks

In posting personal information, it is up to you to satisfy yourself about the privacy level of every person who might use it.

We do not specifically use this information except to allow it to be displayed or shared.

We do store it, and we reserve a right to use it in the future in any way we decide.

Once your information enters the public domain, we have no control over what any individual third party may do with it. We accept no responsibility for their actions at any time.

Provided your request is reasonable and there is no legal basis for us to retain it, then at our discretion we may agree to your request to delete personal information that you have posted. You can make a request by contacting us atwrexcarnival@gmail.com

  1. 6. Complaints regarding content on our website

Our website is a publishing medium. Anyone may register and then publish information about himself, herself or some other person.

We do not moderate or control what is posted.

OR

We attempt to moderate user generated content, but we are not always able to do so as soon as that content is published.

If you complain about any of the content on our website, we shall investigate your complaint.

If we feel it is justified or if we believe the law requires us to do so, we shall remove the content while we investigate.

Free speech is a fundamental right, so we have to make a judgment as to whose right will be obstructed: yours, or that of the person who posted the content that offends you.

If we think your complaint is vexatious or without any basis, we shall not correspond with you about it.

  1. 7. Information relating to your method of payment

Payment information is never taken by us or transferred to us either through our website or otherwise. Our employees and contractors never have access to it.

At the point of payment, you are either asked to pay via BACs or are transferred to a secure page on the website of PayPal.

  1. 8. Information about your direct debit

When you agree to set up a direct debit arrangement, the information you instruct your bank to transfer money to our own bank [bank name] We do not receive your banking details or keep a copy.

  1. 9. Sending a message

When you contact us, whether by telephone, through our website or by e-mail, we collect the data you have given to us in order to reply with the information you need.

We retain your request and our reply in order to increase the efficiency of our Wrexham Carnival of Words

We keep personally identifiable information associated with your message, such as your name and email address so as to be able to track our communications with you to provide a high quality service.

  1. 10. Complaining

When we receive a complaint, we record all the information you have given to us.

We use that information to resolve your complaint.

If your complaint reasonably requires us to contact some other person, we may decide to give to that other person some of the information contained in your complaint. We do this as infrequently as possible, but it is a matter for our sole discretion as to whether we do give information, and if we do, what that information is.

We may also compile statistics showing information obtained from this source to assess the level of service we provide, but not in a way that could identify you or any other person.

  1. 11. Affiliate and business partner information

Our website may contain affiliate links on some pages. These are typically served through our advertising partners such as Amazon Affiliates, or are self served through our own means.

Clickable affiliate links may be displayed as a website URL like this; www.amazon.co.uk or as a titled text link like a book title.

Clicking on any affiliate links may track your actions by using a cookie saved to your device. You can read more about cookies on this website below. Your actions are usually recorded as a referral from our website by this cookie. In most cases we earn a very small commission from the sale of the item, at no cost to you, whether you make a purchase on their website or not.

If you have any concerns about this we suggest you do not click on any affiliate links that may be found on the website.

Use of information we collect through automated systems when you visit our website

  1. 12. Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer's hard drive by your web browser when you visit any website. They allow information gathered on one web page to be stored until it is needed for use on another, allowing a website to provide you with a personalised experience and the website owner with statistics about how you use the website so that it can be improved.

Some cookies may last for a defined period of time, such as one day or until you close your browser. Others last indefinitely.

Information supplied by cookies can help us analyse the profile of our visitors, which helps us to provide you with a better user experience.

We only use cookies to help us continuously improve our website and maintain a good browsing experience for our visitors.

We use Performance cookies that allow us to count visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site.

All the information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

We use Google Analytics cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology or device they using which helps us to identify when our site isn't working as it should for any technologies), how long visitors spend on our website and what pages they visit.

Various cookies are also connected to social media channels that enable you to share content with your contacts.

Third Party cookies on our pages

Please note that during your visits to our website you may notice some cookies which are unrelated to us. When you visit a page with content embedded from, for example, YouTube, you may be presented with cookies from these websites. We do not control the dissemination of these cookies. Please check the third-party website for more information about these.

Your web browser should allow you to delete any you choose. It also should allow you to prevent or limit their use.

Our website uses cookies. They are placed by software that operates on our servers, and by software operated by third parties whose services we use.

We use cookies in the following ways:

  1. 12.1. to track how you use our website
  2. 12.2. to record whether you have seen specific messages we display on our website
  3. 12.3. to keep you signed in our site
  4. 12.4. to record your answers to surveys and questionnaires on our site while you complete them
  5. 12.5. to record the conversation thread during a live chat with our support team

How to delete cookies or control them

The site will not use cookies to use personally identifiable information about you. However, if you wish to restrict or block cookies set by this or any other website, you can do this through your browser settings. You can find out more about how to do this by reading www.youronlinechoicers.eu and http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

  1. 13. Personal identifiers from your browsing activity

Requests by your web browser to our servers for web pages and other content on our website are recorded. We do not personally record, but the website servers (Siteground.co.uk) and Google Analytics record information such as your geographical location, your Internet service provider and your IP address. It may also record information about the software you are using to browse our website, such as the type of computer or device and the screen resolution.

We use this information in aggregate to assess the popularity of the webpages on our website and how we perform in providing content to you.

If combined with other information we know about you from previous visits, the data possibly could be used to identify you personally, even if you are not signed in to our website.

Disclosure and sharing of your information

  1. 14. Information we obtain from third parties

Although we do not disclose your personal information to any third party (except as set out in this notice), we sometimes receive data that is indirectly made up from your personal information from third parties whose services we use.

For Example:

Mailchimp.com

Book Funnel

  1. 15. Third party advertising on our website

We do not allow third parties to advertise on our website.

  1. 16. Data may be processed outside the European Union

Our websites are hosted in the UK.

We may also use outsourced services in countries outside the European Union from time to time in other aspects of our business.

Accordingly data obtained within the UK or any other country could be processed outside the European Union.

For example, some of the software our website uses may have been developed in the United States of America or in Australia.

For Example:

Mailchimp.com

Book Funnel

We ensure that all of the services that we use are GDPR complaint

Access to your own information

  1. 17. Access to your personal information
  2. 17.1. To obtain a copy of any information that is not provided on our website you may send us a request atwrexcarnival@gmail.com
  3. 17.2. After receiving the request, we will tell you when we expect to provide you with the information, and whether we require any fee for providing it to you.
  4. 18. Removal of your information

If you wish us to remove personally identifiable information from our website, you may contact us atwrexcarnival@gmail.com

This may limit the service we can provide to you. Contractual and Financial Transactions will not be deleted as they are required by UK law for auditing and accounting.

  1. 19. Verification of your information

When we receive any request to access, edit or delete personal identifiable information we shall first take reasonable steps to verify your identity before granting you access or otherwise taking any action. This is important to safeguard your information.

Other matters

  1. 20. Use of site by children
  2. 20.1. If you are under 18, you may use our website only with consent from a parent or guardian
  3. 21. Encryption of data sent between us

We use Secure Sockets Layer (SSL) certificates to verify our identity to your browser and to encrypt any data you give us.

Whenever information is transferred between us, you can check that it is done so using SSL by looking for a closed padlock symbol or other trust mark in your browser’s URL bar or toolbar.

  1. 22. How you can complain
  2. 22.1. If you are not happy with our privacy policy or if have any complaint then you should tell us by email. Our address is wrexcarnival@gmail.com
  3. 22.2. If a dispute is not settled then we hope you will agree to attempt to resolve it by engaging in good faith with us in a process of mediation or arbitration.
  4. 22.3. If you are in any way dissatisfied about how we process your personal information, you have a right to lodge a complaint with the Information Commissioner's Office. This can be done at https://ico.org.uk/concerns/
  5. 23. Retention period for personal data

Except as otherwise mentioned in this privacy notice, we keep your personal information only for as long as required by us:

  1. 23.1. to provide you with the services you have requested;
  2. 23.2. to comply with other law, including for the period demanded by our tax authorities;
  3. 23.3. to support a claim or defence in court.
  4. 23.4.For financial audit
  5. 24. Compliance with the law

Our privacy policy has been compiled so as to comply with the law of every country or legal jurisdiction in which we aim to do business. If you think it fails to satisfy the law of your jurisdiction, we should like to hear from you.

However, ultimately it is your choice as to whether you wish to use our website.

  1. 25. Review of this privacy policy

We may update this privacy notice from time to time as necessary. The terms that apply to you are those posted here on our website on the day you use our website. We advise you to print a copy for your records.

If you have any question regarding our privacy policy, please email  wrexcarnival@gmail.com

 

Comments are closed.