Tudalen Noddwyr

Croeso i’n tudalen Noddwyr. Dewch i gwrdd â rhai o’r awduron sydd wedi ymddangos yng Ngharnifal Geiriau Wrecsam ac sy’n edrych ymlaen at gael dweud wrthych beth mae’r Carnifal yn ei olygu iddyn nhw.

Mae’r Carnifal Geiriau yn ddathliad cynhwysol, eang ac yn fwy na dim, yn ddathliad hwyliog o awduron, llyfrau, ysgrifennu a darllenwyr. Rydym wrth ein boddau yn dod ag awduron a’u darllenwyr ynghyd – ac mae awduron wrth reswm yn mwynhau cwrdd â’u darllenwyr a siarad gyda nhw am eu llyfrau.

Mae ein holl noddwyr yn gefnogwyr brwdfrydig o’r Carnifal Geiriau ac mae bob un wedi ymddangos, o leiaf unwaith os nad yn amlach, yn ein gwyliau blynyddol blaenorol. Mae ein hawduron yn adlewyrchu’r ystod o genre a hyrwyddir yn yr ŵyl, o drosedd i ramant, o’r cyfoes i’r hanesyddol, o farddoniaeth i lyfrau plant. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu cynrychioli.

Ein diolch i’n noddwyr disglair. Mae’n wych cael eu cymeradwyaeth ac rydym yn ddiolchgar iawn eu bod wedi cyflwyno eu henwau o’u gwirfodd i’n cefnogi.

Elen Caldecott

Mae Elen Caldecott yn ysgrifennu ffuglen i blant a phobl ifanc: anturiaethau hanesyddol, ffantasiâu hud a lledrith a dramâu bywyd go iawn. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf, How Kirsty Jones Stole the Elephant, y rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr Plant Waterstones a’r rhestr hir ar gyfer Medal Carnegie. Llwyddodd ei hail nofel, The Short Knife, a ysgrifennwyd gyda thelynegiaeth hwyliog a disgrifiadau syfrdanol o gefn gwlad Cymru, i ennill gwobr Tir na n-Og 2021 a ddyfarnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Mae ei llyfrau wedi mynd â hi i bob cwr o’r DU yn ogystal â gwledydd eraill hefyd. Fodd bynnag, dywed mai Wrecsam yw ei chartref ac mae ei llyfr diweddaraf, The Blackthorn Branch, wedi’i leoli mewn ardal sy’n gyfuniad o Gefn Mawr, Acrefair a Threfor, a bydd y darllenwyr sy’n gyfarwydd â’r pentrefi hynny yn adnabod eu cymunedau yn y llyfr.

Trwy gydol ei bywyd, mae Elen wedi mwynhau mynd i lyfrgelloedd a siopau llyfrau. Dywedodd:  “Pan gefais wahoddiad i fod yn Noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam, roedd yn rhaid i mi dderbyn. Mae’n garnifal yr wyf mewn gwirionedd wedi bod yn rhan ohono drwy gydol fy mywyd, hyd yn oed cyn i’r ŵyl ddod i fodolaeth. Fel awdur, mae’r llyfrgelloedd a’r gwerthwyr llyfrau y bu i mi ymweld â nhw wedi cael dylanwad mawr arnaf. Ac mae’n bleser gen i chwarae rhan i annog darllenwyr ac awduron y dyfodol drwy dderbyn y swydd hon. Mae’r Carnifal Geiriau yn dod â darllenwyr ac ysgrifenwyr at ei gilydd drwy gariad at straeon – a hir oes i hynny!”

Barbara Erskine

Mae nofel gyntaf eiconig Barbara Erskine, sydd wedi yn boblogaidd ledled y byd, yn dal i swyno cenedlaethau o ddarllenwyr dros ddeng mlynedd ar hugain ar ôl ei chyhoeddiad cyntaf. Mae’n stori sy’n ymestyn dros y canrifoedd ac fe arloesodd yn y genre ‘llithr amser’ sydd bellach yn boblogaidd, gan asio llinellau stori hanesyddol a chyfoes. Mae Lady of Hay wedi gwerthu dros 3 miliwn o gopïau ledled y byd ac nid yw erioed wedi bod allan o brint ers ei chyhoeddi gyntaf yn 1986. Mae ei llyfrau wedi eu cyfieithu i dros 20 o ieithoedd ac mae hi wedi ymddangos mewn llawer o wyliau llenyddol rhyngwladol.

Roedd ei hymddangosiad cyntaf yng Ngharnifal Geiriau 2017 yn llwyddiant aruthrol pan drafododd ei chyfrol ddiweddaraf, Sleeper’s Castle, a chefndir ei straeon. Mae ei harddull adrodd straeon dychmygus yn asio hanes a’r goruwchnaturiol ac yn adlewyrchu’r lle arbennig sydd ganddi yn ei chalon i ardal y gororau.

Ers hynny, mae’r storiwraig wych hon wedi ymddangos yng Ngharnifal 2022 (ochr yn ochr ag un o fawrion eraill ffuglen hanesyddol, Patricia Bracewell) i drafod The Dream Weavers.Bydd ei nofel newydd, The Story Spinner, yn cael ei chyhoeddi yn haf 2024.

Aled Lewis Evans

Aled Lewis Evans – Gweinidog yr Efengyl, darlledwr, athro a thiwtor, bardd a llenor. Erbyn hyn, mae’n weinidog yng Nghapel y Groes Wrecsam a Chapel Heol St John, Caer. Mae wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau ers Tonnau, ei gasgliad cyntaf o gerddi ym 1989 gan gynnwys, ymhlith eraill: Rhwng Dau Lanw Medi, Amheus o Angylion, Llinynnau, Y Caffi a Llwybrau Llonyddwch. Mae hefyd wedi cyhoeddi casgliadau yn Saesneg megis Someone Else in the Audience ac Afterglow yn ogystal a Harvest Tide, cyfieithiad o Rhwng Dau Lanw Medi.

Mae Aled yn gyfaill da iawn i Ŵyl Geiriau Wrecsam wedi cynorthwyo gyda trefnu a hysbysebu llu o ddigwyddiadau dros y blynyddoedd. Ac mae bob tro yn bleser i gael clywed Aled yn darllen ei waith ei hun – mae wedi ymddangos yn yr Ŵyl pump gwaith dros y degawd diwethaf. Mae Aled yn weithgar gyda Chester Poets ac yn cynnal nifer o grwpiau ysgrifennu creadigol. Mae hefyd yn trefnu digwyddiadau llenyddol ar ran Gymdeithas Owain Cyfeiliog.

Gwobrwywyd ef deirgwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac enillodd y gyfrol Tre Terfyn, sy’n rhoi cipolwg ar ardaloedd a chymeriadau ardal Wrecsam, Goron Eisteddfod Powys yn 2019.

Vaseem Khan

Mae Vas Khan yn treulio’r rhan fwyaf o’i ddiwrnod yn llofruddio pobl. Ddim yn llythrennol wrth gwrs, dim ond ar y tudalennau! Mae’n awdur dwy gyfres drosedd sydd wedi’u lleoli yn India, ac sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae ei nofel gyntaf, The Unexpected Inheritance of Inspector Chopra, a’r cyntaf yn y gyfres ‘Baby Ganesh Detective Agency’, wedi’i lleoli ym Mumbai gyfoes. Cafodd ei dewis gan bapur newydd y Sunday Times fel un o’r 40 nofel drosedd orau rhwng 2015 a 2020.

Yn 2021 enillodd Midnight at Malabar House, ei nofel drosedd hanesyddol gyntaf, wedi’i lleoli yn Bombay yn y 1950au, wobr ‘Crime Writers Association Historical Dagger’ a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer gwobr ‘Theakston’s Old Peculier Crime Novel of the Year’. Mae hefyd yn cyd-gyflwyno’r podlediad poblogaidd ar ffuglen drosedd, The Red Hot Chilli Writers. Yn 2023, cafodd ei ethol yn gadeirydd y Gymdeithas Ysgrifenwyr Llyfrau Trosedd.

Perfformiodd yng Ngharnifal Geiriau Wrecsam am y tro cyntaf yn 2018. Nid oedd erioed wedi bod yn Wrecsam o’r blaen, ond bu iddo ddarganfod tref gyda hanes diddorol, rhyfeddol. Cafodd ei daro’n arbennig gan fedd Elihu Yale, y mae’r brifysgol Americanaidd wedi’i henwi ar ei ôl, a weithiodd yn India i’r British East India Company.

Meddai Vas Khan: “Mae’n bleser gen i fod yn noddwr yr ŵyl a gwn y bydd yn parhau â’r traddodiad gwych o wahodd cymysgedd arbennig o siaradwyr i’ch diddanu chi. Rwy’n gobeithio cael dychwelyd fy hun yn fuan!”

Jude Lennon

Mae Jude yn storïwraig broffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur o dan ei henw ei hun. Mae hi’n ysgrifennu llyfrau lluniau i blant yn bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys ei masgotiaid adrodd straeon poblogaidd, Lamby a Flossie.  Mae hi’n ymweld ag ysgolion yn aml ac yn tiwtora ar gwrs ysgrifennu ac encilion ysgrifennu. Yn 2022, rhyddhaodd Jude nofel hir o’r enw Kintsugi am fywyd perffaith yn cael ei fygwth gan ddatguddiadau o’r gorffennol. Dyfarnwyd mai hon oedd y nofel orau i oedolion yng Ngwobrau Llyfrau Write Blend 2023. Mae Jude hefyd wedi ennill gwobr Points of Light am ei phrosiect Builder Book.

Perfformiodd Jude yn yr ail Garnifal yn 2016 ac mae wedi ymddangos yn rheolaidd ers hynny. Dros y blynyddoedd hynny, mae hi wedi cyflwyno gweithdai a sesiynau adrodd straeon i ni ac maen nhw wastad wedi bod yn llawn hwyl ac adloniant. Mae rhywbeth at ddant pawb bob amser gyda Jude Lennon.

Meddai Jude: “Felly pam y dylech chi ddod i’r Carnifal Geiriau? Mae’n wythnos gyfan wedi’i chysegru i lyfrau, geiriau a straeon – be well?  Bydd yn eich cyflwyno i ysgrifenwyr newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd.  Mae hefyd yn werth gwych am arian a byddwch yn bendant yn cael croeso cynnes iawn gan y tîm”.

Simon McCleave

Mae Simon Cleave yn nofelydd trosedd o Brydain sydd wedi gwerthu miliynau o lyfrau. Fe’i ganwyd yn ne Llundain ond mae bellach yn byw yn ardal Wrecsam ac yn gefnogwr brwd o’r Carnifal Geiriau. Rhyddhawyd ei lyfr cyntaf ‘The Snowdonia Killings’ ym mis Ionawr 2020 a chyrhaeddodd rif 1 yn Siart Amazon y DU a gwerthodd dros 300,000 o gopïau. Mae ei nofelau dilynol yng Nghyfres Nofelau Trosedd Cyffrous DI Ruth Hunter wedi bod ymysg y gwerthwyr gorau ar Amazon ac mae llawer ohonynt wedi cyrraedd brig Siart Digidol y DU. Mae wedi gwerthu dros 2 filiwn o lyfrau ers 2020. Yr unfed nofel ar bymtheg yn y gyfres yw The Wrexham Killings.

Mae’r llyfrau o gyfres Ruth Hunter sydd wedi’u lleoli yn Eryri yn cael eu datblygu i fod yn gyfres deledu ar hyn o bryd a buont yn ffilmio yng ngogledd Cymru yn 2023.

Mae gan Simon gyfres drosedd lwyddiannus iawn wedi’i lleoli ar Ynys Môn gyda Harper Collins (Avon) hefyd. ‘The Dark Tide’, y gyntaf o’r gyfres, oedd llyfr Cymreig y mis Waterstones a werthodd fwyaf erioed.

Mae wedi gweithio ym myd teledu a datblygu ffilmiau. Bu’n Olygydd Sgriptiau i’r BBC, cynhyrchydd gyda Channel 4 cyn gweithio fel Dadansoddwr Storïau yn Los Angeles. Yna daeth Simon yn ysgrifennwr sgriptiau ar gyfer cyfresi teledu a ffilmiau. Ysgrifennodd ar gyfer cyfresi megis Silent Witness, Murder In Suburbia, Teachers, Attachments, The Bill, Eastenders a llawer mwy.