Amanda Prowse and Josiah Hartley

Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2.00pm

 

The Boy Between – A Mother and Son’s Journey from a World Gone Grey

Roedd y nofelydd poblogaidd Amanda Prowse yn gwybod sut i ddatrys argyfwng teuluol ffuglennol. Ond yna daeth ei mab ati gydag un go iawn…

Roedd Josiah (Josh) yn bedair ar bymtheg gyda'r byd wrth ei draed pan newidiodd pethau heb rybudd. Mewn prifysgol newydd, dirywiodd ei iechyd meddwl i'r pwynt ei fod wedi cynllunio ei farwolaeth ei hun, tra bod ei fam, yr awdur poblogaidd Amanda Prowse, wedi cael ei hun mewn brwydr i ddod o hyd i ffordd i'w helpu, heb unrhyw ddealltwriaeth glir o hyd yn oed beth oedd y broblem.

Nid yw sefyllfa Josh yn anarferol: mae’r ystadegau ar iechyd meddwl myfyrwyr yn ddychrynllyd ac yn ychwanegol at ei gyflwr peryglus, nid ef oedd yr unig un a ddioddefodd; cafodd ei deulu hefyd ei herwgipio gan ei salwch, gan ei wylio’n brwydro ac wedi’i barlysu gan yr ofn y byddai’n dod yn ormod iddo un diwrnod.

Yn y llyfr hwn, mae Josiah ac Amanda yn gobeithio rhoi llais i'r rhai sy'n dioddef, a dangos iddyn nhw y gellir dod o hyd i help. Mae'n adroddiad amrwd Josiah, ar adegau yn llwm, weithiau'n ddoniol, ond bob amser yn onest o sut beth yw byw gydag iselder. Dyma adroddiad calonogol Amanda o’i phoen wrth ei wylio’n dioddef, yn siarad o’r galon am gariad mam tuag at ei phlentyn. ‘The Boy Between’ yw’r llyfr y maent yn dymuno wedi bod yno ar eu cyfer yn ystod yr amseroedd tywyll hynny.

Saturday 24 April, 2pm

 

The Boy Between – A Mother and Son’s Journey from a World Gone Grey

Bestselling novelist Amanda Prowse knew how to resolve a fictional family crisis. But then her son came to her with a real one…

Josiah (Josh) was nineteen with the world at his feet when things changed without warning.  At a new university, his mental health deteriorated to the point that he planned his own death, while his mother, bestselling author Amanda Prowse, found herself in a battle to find a way to help him, with no clear understanding of even what the problem was.

Josh’s situation is not unusual: the statistics on student mental health are terrifying and in addition to his perilous condition, he was not the only one suffering; his family was also hijacked by his illness, watching him struggle and paralysed by the fear that one day it would just become too much for him.

In this book, Josiah and Amanda hope to give a voice to those who suffer, and to show them that help can be found. It is Josiah’s raw, at times bleak, sometimes humorous, but always honest account of what it is like to live with depression. It is Amanda’s heart-rending account of her pain at watching him suffer, speaking from the heart about a mother’s love for her child.  ‘The Boy Between’ is the book they wish had been there for them during those dark times.

Comments are closed.