2020

Croeso i 'Ŵyl Geiriau Wrecsam'

Welcome to the 'Wrexham Carnival of Words'

Gŵyl Geiriau Wrecsam yn cael ei chynnal fel gŵyl rhithwir

Er fod y digwyddiadau roeddem wedi ei drefnu wedi cael eu canslo oherwydd y pandemig, mae trefnwyr Gŵyl lenyddol wedi medru trefnu fod rhai digwyddiadau yn digwydd arlein.  Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam wedi tyfu dros y 5 mlynedd diwethaf  i fod yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr llenyddol Cymru a’r gororau gan ddenu ystod eang o awduron enwog.  Roedd rhaglen eang wedi ei threfnu mewn lleoliadau fel Llyfrgell Wrecsam, Tŷ Pawb, Eglwys San Silyn a Chanolfan Catrin Finch – mae pob digwyddiad cyhoeddus wedi ei ohirio hyd at 2021.  Ond mae’r trefnwyr wedi llwyddo i drefnu Gŵyl rithwir  ar lein rhwng 23 Ebrill a 1 Mai. 

Bydd barddoniaeth, hanes, arswyd a gwyddoniaeth yn cael eu cynnwys yn yr Ŵyl rithwir hon a bydd sesiynau dweud stori mewn geiriau a cherddoriaeth ar gyfer oedolion a phlant.  Ymhlith y rhain bydd yr awdur lleol poblogaidd, David Ebsworth yn ail adrodd stori un o ffigyrau hanesyddol enwocaf Wrecsam – Elihu Yale – a’i berthynas stormus gyda’i wraig Catherine.

Bydd Marie Anne Cope yn darllen un o’i storiau arswyd, Dying to Be Scared, sydd yn sicr ddim ar gyfer unrhyw un efo calon wan!  Bydd storiwr lleol, Jude Lennon yn diddori plant a bydd Emily-Louise Beech yn edrych nol i orffennol mytholegol Cymru. Bydd barddoniaeth gan Paul Clifton a chyflwyniad arbennig gan Dr Miranda Kaufmann.

Bydd gwyddonydd rhaglen The One Show, Marty Jopson, yn gwahodd pobl i ymuno yn ei sioe adlonianol #microminute ac yn ateb cwestiynau am y byd microscopig o’i gegin. Bydd y cerddor lleol, Luke Gallagher yn rhannu y storiau tu ôl i’w ganeuon gan roi golwg newydd i’r caneuon hynny.

Bydd yr wythnos o weithgareddau yn dechrau gyda cwis Shakespearaidd i ddathlu Noson Llyfr y Byd.  Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau ar  Facebook live a bydd y sianel newydd Gŵyl Geiriau Wrecsam ar You Tube yn cael ei lansio gyda  perfformiadau o waith y bardd lleol Aled Lewis Evans, Paula Brackston a Halima Khatun.

Dywedodd Dylan Hughes, Cyfarwyddwr yr Ŵyl : “rydym wedi penderfynu bydd yr Ŵyl eleni yn canolbwyntio ar hyrwyddo awduron lleol a rhai sioeau rhyngweithiol ac ychydig o ddigwyddiadau hwyliog hefyd.  Rydym yn gobeithio y bydd yr Ŵyl yn dod â rhywfaint o adloniant llenyddol i bobl lleol yn eu cartrefi a hynny mewn amgylchiadau eithriadol yr ydym ynddo ar hyn o bryd.”

Wrexham Carnival of Words to go ahead as a virtual festival

Although the current health pandemic has resulted in the cancellation of all planned public events, the organisers of a literary festival have come back with an innovative plan to make some events accessible online. The Wrexham Carnival of Words has grown over the past 5 years to become a fixture in the literary calendar in Wales and the borderlands attracting a broad range of well-known authors. Originally scheduled with a full programme for later this month at locations such as Wrexham Library, Ty Pawb, St. Giles Church and the Catrin Finch Centre, all public events have had to be postponed until 2021. Undaunted, the organisers set about organising a “virtual” Carnival of Words to be held online between 23 April and 1 May.

Poetry, history, horror and science will all feature in the virtual Carnival and there will be storytelling in words and music for adults and children. Among the online highlights will be popular local author David Ebsworth re-telling the story of one of Wrexham’s most famous historical figures - Elihu Yale – and his tempestuous relationship with his wife Catherine.

Marie Anne Cope will be reading one of her dark tales of horror, Dying to Be Scared, which is not for the faint-hearted. Local storyteller Jude Lennon will be entertaining children and Emily-Louise Beech will delve into Wales’s mythological past. There will also be poetry from Paul Clifton and special presentation from Dr Miranda Kaufmann.

The One Show’s resident scientist, Marty Jopson, will be inviting people to join his entertaining show #microminute and answering questions about the microscopic world from his own kitchen. Local musician Luke Gallagher will be sharing the stories behind his songs giving fans a whole new perspective on those songs.

The week of events will kick off with a special Shakespeare quiz to mark World Book Night. Most of the events will be on Facebook live and the new Carnival of Words You Tube channel will also be launched with special performances of the works of renowned local poet Aled Lewis Evans, Paula Brackston and Halima Khatun.

Festival Director Dylan Hughes has said: “we’ve decided that this year’s unique Carnival will focus on promoting a mix of local authors and interactive shows with a smattering of fun events. We hope that, in these exceptional circumstances, the Carnival of Words will bring some entertaining literature to local people in their homes”.

Gŵyl Geiriau Rhithwir – Digwyddiadau a drefnwyd

Dydd Iau 23ain Ebrill 7.00pm:

I ddathlu dydd geni (a marw) Shakespeare bydd  Allan Longshadow yn cynnal Cwis Shakespeare ar Facebook Live (30 munud).

 

Dydd Gwener 24ain Ebrill 1.00pm:

Bydd David Ebsworth ar Facebook/Facebook Live yn siarad am gefndir ei drioleg Yale Trilogy (45 munud).

 

Dydd Sadwrn 25ain Ebrill 7.00pm:

Bydd Luke Gallagher ar Facebook/Facebook Live yn esbonio cefndir ei ganeuon (40 munud).

 

Dydd Sul 26ain Ebrill 7.00pm:

Bydd Marie Anne Cope yn darllen un o’i straeon byrion ar Facebook Live sef Dying to Be Scared, stori arswyd dywyll sydd yn anaddas i’r gwan galon! (30 munud).

 

Dydd Llun 27ain Ebrill 2.00pm:  

Bydd Jude Lennon ar Facebook Live yn adrodd straeon i blant (40 munud).

 

Dydd Llun 27ain Ebrill 5.30pm:

Bydd Emily-Louise Beech yn adrodd straeon yn Gymraeg o’n gorffennol mytholegol tywyll. (40 munud).

 

Dydd Mawrth 28ain Ebrill 7.00pm:

Bydd Paul Clifton ar Facebook Live yn darllen ei farddoniaeth ei hun ac o bosib gwaith rhai eraill gan griw Viva Voce (40 munud).

 

Dydd Mercher 29ain Ebrill 1.00pm:

Bydd yr Hanesydd a’r Meddyg Miranda Kaufmann ar Facebook/Facebook Live, yn dangos fidio sydd yn gefndir i’w llyfr, Black Tudors: Three Untold Stories, a bydd yn ateb unrhyw gwestiynau a sylwadau (65 munud).

 

Dydd Iau 30ain Ebrill, 5.30pm:

Byddwn yn cysylltu efo gwyddonydd y rhaglen The One Show, Marty Jopson, a’i sianel  YouTube Channel ar gyfer ei sioe Invisible Worlds, #microminute, a hynny o’i gegin, a bydd Marty yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau a sylwadau  (40 munud).

 

Dydd Iau 30ain Ebrill 7.00pm:

Bydd Sianel YouTube yr Ŵyl yn dangos rhai fidios fydd yn cynnwys barddoniaeth arbennig Aled Lewis Evans (30 munud).

 

Dydd Gwener 1af Mai 2.00pm:

Bydd Jude Lennon ar Facebook Live yn darllen casgliad allan o’i llyfrau i blant (40 munud).

 

Dydd Gwener 1af Mai 5.30pm:

Bydd Sianel YouTube yr Ŵyl yn dangos fidio o Paula Brackston yn siarad am ei llyfr diweddaraf,  God's Children (wedi ei ysgrifennu dan yr enw Mabli Roberts). Stori yw hon am nyrs arbennig o’r enw kate Marsden yn y 1890au. (50 munud).

 

Dydd Gwener 1af Mai 8.00pm:

Fidio arall ar YouTube, sef Halima Khatun yn siarad am gefndir ei nofel, The Secret Diary of an Arranged Marriage (50 munud).

 

CYSYLLTIADAU’R GOLYGYDD:

Dylan Hughes, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: dylan_hughes57@hotmail.com

Dave McCall, Ysgrifennydd y Rhaglen: davemccall@davidebsworth.org.uk

 

 

Rhybudd Ad-daliad Tocynnau

Bydd pawb sydd wedi prynu tocynnau trwy ein system dalu ar-lein wedi cael arian tocynnau wedi'i ad-dalu i'w cyfrif.

Bydd tocynnau a brynwyd gydag arian parod yn llyfrgell Wrecsam yn cael ad-daliad llawn yn fuan. Yn anffodus mae penderfyniad wedi cael ei wneud i gau'r gwasanaeth llyfrgell i aelodau'r cyhoedd er mwyn cynnal amgylchedd diogel ac iach i bawb, felly bydd angen i ni archwilio ffordd arall o ad-daliad. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a gobeithiwn ddod o hyd i ateb cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser cadwch eich tocynnau gan mai dyma fydd eich prawf prynu.

Byddwn yn eich diweddaru ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a'ch amynedd wrth i ni geisio dod o hyd i ateb addas.

The Virtual Carnival of Words – Scheduled Events

Thursday 23rd April 7.00pm:

To celebrate the anniversary of Shakespeare's birth (and death) Allan Longshadow will be running a Shakespeare Quiz on Facebook Live (30 minutes).

 

Friday 24th April 1.00pm:

David Ebsworth will be on Facebook/Facebook Live talking about the background to his Yale Trilogy (45 minutes).

 

Saturday 25th April 7.00pm:

Luke Gallagher will be on Facebook/Facebook Live talking about the stories behind his songs (40 minutes).

 

Sunday 26th April 7.00pm:

Marie Anne Cope will be reading on Facebook Live one of her short stories, Dying to Be Scared, a dark tale of horror and not for the faint-hearted (30 minutes).

 

Monday 27th April 2.00pm:

Jude Lennon will be on Facebook Live telling stories for children (40 minutes).

 

Monday 27th April 5.30pm:

Emily-Louise Beech will be reading in Welsh, stories of our dim, dark past (40 minutes).

 

Tuesday 28th April 7.00pm:

Paul Clifton will be on Facebook Live reading some of his own poems, and possibly with some other Viva Voce favourites (40 minutes).

 

Wednesday 29th April 1.00pm:

Historian Doctor Miranda Kaufmann will be on Facebook/Facebook Live, showing the video about the background to her book Black Tudors: Three Untold Stories, and will answer any questions or comments (65 minutes).

 

Thursday 30th April, 5.30pm:

We'll be linking up with the One Show's resident scientist, Marty Jopson, and his YouTube Channel for his Invisible Worlds show, #microminute, from his own kitchen, and Marty will try to answer questions and comments (40 minutes).

 

Thursday 30th April 7.00pm:

The Carnival of Words YouTube Channel will be profiling videos featuring the stunning Welsh poetry of Aled Lewis Evans (30 minutes).

 

Friday 1st May 2.00pm:

Jude Lennon will be on Facebook Live reading from a selection of her children's books (40 minutes).

 

Friday 1st May, 5.30pm:

The Carnival of Words YouTube Channel will be profiling the video of Paula Brackston talking about her latest book, God's Children (written under Paula's pen name Mabli Roberts), the astonishing story of nurse Kate Marsden in the 1890s (50 minutes).

 

Friday 1st May 8.00pm:

Another YouTube video, this time featuring Halima Khatun talking about the background to her novel The Secret Diary of an Arranged Marriage (50 minutes).

 

EDITOR’S CONTACTS:

Dylan Hughes, Festival Director: dylan_hughes57@hotmail.com

Dave McCall, Programme Secretary: davemccall@davidebsworth.org.uk

 

 

Ticket Refund Notice

Everyone who has purchased tickets via our online payment system will have had ticket money refunded to their account. 

Tickets bought with cash at Wrexham library will have a full refund shortly.  Unfortunately a decision has been made to close the library service to members of the public in order to maintain and safe and healthy environment to all, therefore we will need to explore an alternative way of reimbursement.  We apologise for any inconvenience this may cause and we hope to find a solution as soon as possible.  In the meantime please keep your tickets as this will be your proof of purchase.

We will keep you updated via our website and social media pages.  We would like to take this opportunity to thank you all for your support and patience whilst we try to find a suitable solution.

 

Rhai adolygiadau ac argraffiadau ar ôl flwyddyn diwethaf

A few reviews and testimonials from last years events

Comments are closed.